ഭൂമിക്കുവേണ്ടി നമുക്കും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം....


 ഭൂമിക്കുവേണ്ടി നമുക്കും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം....

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ലോകത്തെ മുഴുവനും വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് വാദങ്ങളും പ്രടിവാദങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം നിര്‍ദേശിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കും സാടിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ടെന്മാര്കിലെ കൊപെന്ഹഗനില്‍ 192രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണ കര്തക്കന്മാര്‍ക്ക് ഒന്നിഷിരുണ്ണ്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ടി വന്നതും ഇതേ കാരണം തന്നെയാണ്. വിശേഷിച് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ആര്‍ക്കും ഇതില്‍ നിന്നും ഒളിച്ചോടാന്‍ സാടിക്കില്ല എന്നാ സത്യം എല്ലാവരും മനസിലാക്കണം . ഭൂമിക്കു വേണ്ടി നമുക്കും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം , കാലാവസ്ഥ വ്യ്തിയനതിനെ പ്രധിരോധിക്കാന്‍ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കൂട്ടായി പരിശ്രമിക്കുമെന്ന്.

No comments:

Post a Comment